YouTube(金融動画)

iFinancial TV

税金の基本用語

国税 税制
地方税 税務
道府県民税 税務調査
市町村民税 租税
関税 課税
直接税 節税
間接税 脱税
従量税 申告納税制度
従価税 源泉分離課税
源泉所得税 源泉徴収
増税 納税証明書
減税 収入印紙

SNS

Advertisement